Gimnáziumi felvételi

Fontos adatok

Címünk: 1173 Bp., Akácvirág u. 49.

Az iskola OM kódja: 035319

Telefon/fax: 2570020

E-mail: kcss@kcss.hu

Web: kcss.hu

NÉHÁNY SZÓ GIMNÁZIUMUNKRÓL

Gimnáziumunk 1992. óta működik. Alapvető célunk a sikeres érettségi vizsga mellett a felsőfokú továbbtanulásra való eredményes felkészítés.

A felsőfokú továbbtanulásnak és ma már a közvetlen munkába állásnak is előfeltétele a jól használható nyelvtudás elsajátítása. Ezért gimnáziumunkban évek óta kiemelt terület az idegen nyelvek oktatása. Diákjaink négyes körüli átlageredménnyel érettségiznek. Az érettségi mellett a többségük eredményes középfokú nyelvvizsgát (angol, német) is tesz.

Jól működő, élő diákcsere kapcsolatunk van már évek óta a németországi Hameln város Albert Einstein Gimnáziumával.

Több évig vettünk részt a Comenius pályázatokon, amelyek további lehetőségeket biztosítottak újabb nemzetközi kapcsolatok, diákcserék létrehozásához, a nyelvgyakorlás bővítéséhez jelenleg pedig az Erasmus programok részvevői vagyunk.  Intenzív kapcsolatokat alakítottunk ki határon túli magyar iskolákkal is a HATÁRTALANUL program keretében.

2009-től a Művészetek Palotája partneriskolájaként működünk, 2011-óta büszkén birtokoljuk az „Örökös Ökoiskola” címet, 2013 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk.

A tanulás mellett változatos programokon (pl.: Csoma-napok, mozimaraton, gólyatábor, gólyanap, éjszakai foci, KUF, stb.) valamint nyári táborokban vehetnek részt tanulóink, akiknek életét egy aktív diákönkormányzat teszi változatossá.

Érettségizett diákjaink többsége már az érettségi évében felvételt nyer a felsőoktatási intézményekbe, így felsőfokú felvételi arányunk az országosan megállapított kategóriák alapján a „jó-átlagos” tartományba esik. Oktatásunk színvonalát az OKTV döntőjébe jutott tanulóink is mutatják.

Felhívjuk a szülők figyelmét a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 4. §. 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4. §. 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó rendeletekre. Az SNI tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. § (5) bek., 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben leírtak szerint kerülnek meghatározásra (tájékoztatónk 1.sz. melléklete).

A feltételek meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak az irányadóak.

Amennyiben a szülő élni kíván a törvény által nyújtott lehetőséggel, erre vonatkozó kérelmét a megfelelő szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolásával –az írásbelire történő jelentkezéssel egyidejűleg– nyújtja be a gimnázium iskolatitkáránál. A kérelmet a gimnázium igazgatója bírálja el, döntéséről a tanulót a vizsga előtt értesíti.

Meghirdetett képzéseink

01-es tanulmányi terület – Emelt szintű nyelvi képzés angol nyelvből

Aki jó eredménnyel tanulta az általános iskolában a választott idegen nyelvet, annak a magasabb követelmények és magasabb óraszámok lehetővé teszik az emelt szintű érettségi vizsgára  való felkészülést, ami egyben – megfelelő eredmény esetén – középfokú vagy alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt is ad. Ennek érdekében az angolt 9-10.-ben heti 5 órában, 11-12.-ben pedig heti 6 órában tanítjuk, természetesen csoportbontásban.

Emellett a második nyelvet (német, francia) is magas óraszámban (heti 4 óra) tanítjuk.

 02-es tanulmányi terület  – 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítős képzés

A 9. osztályban az angol nyelvet oktatjuk magas óraszámban (heti: 16 óra), azok számára is, akik az általános iskolában németet tanultak. (Természetesen az angol előzményekkel rendelkezők külön csoportba kerülnek.) Emellett heti 4 órában elkezdik a 2. a második idegen nyelv (német vagy francia) tanulását is. A fennmaradó órákat a 9. évfolyamon testnevelés és digitális kultúra órákra fordítjuk.

A további évfolyamokon a kötelező érettségi tárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk és emellett fakultációk keretében készülhetnek fel a tanulók a választott továbbtanulási irány követelményeinek a teljesítésére.

03-as tanulmányi terület  – Általános kerettantervű képzés

Az erre a tanulmányi területre jelentkezőknek az első idegen nyelvet heti 4 órában, a másodikat heti 3 órában tanítjuk. A  többi tantárgy oktatása az általános kerettantervi óraszámok szerint fog folyni.

A 11-12. osztályban a kötelező érettségi tárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk és emellett fakultációk keretében készülhetnek fel a tanulók a választott továbbtanulási irány követelményeinek a teljesítésére

 A felvételi rangsor összetevői, a felvétel módja

a, Tanulmányi eredmények (7.o. év végi és 8. o. félévi bizonyítvány alapján)

 

 

Magyar

10 pont

Történelem

10 pont

Matematika

10 pont

Idegen nyelv

10 pont

Term. tud.

10 pont

összesen

50 pont

 

 

b, Központi, egységes írásbeli vizsga 2 tárgyból (2 x 45 perc)

Hely: bármelyik – az Oktatási Hivatal által kijelölt – középiskolában, így nálunk a Kőrösiben is megírható.

  Magyar:           50 pont

  Matematika:     50 pont

  összesen:        100 pont

A tanulói jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelőlap másolatát!

c, A fentiek mellett szóbeli meghallgatást is tartunk. (Részletesebben itt olvashatók információk
A szóbeli meghallgatáson 50 pont szerezhető.

 A maximális felvételi összpontszám tehát 200 pont.

 

 1. sz. melléklet

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott sajátos nevelési igényű1 , illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra (jelen tájékoztatóban a továbbiakban együttesen SNI tanulók) vonatkoznak. Az SNI tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok a nemzeti köznevelési törvényben leírtak szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott – még érvényben lévő – szakértői véleményben (a továbbiakban szakértői véleményben) foglaltak az irányadóak. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet szerint azt, hogy az adott vizsgázó beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, vagy sajátos nevelési igényű a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága állapítja meg. A pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságainak működését, illetékességét szintén a fenti rendelet tartalmazza.

Az SNI tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

 1.  A középfokú beiskolázásban részt vevő intézmények az SNI tanulókra vonatkozó speciális felvételi követelményeket – a jogszabályokban meghatározott keretek között – egyedileg határozzák meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI tanulók esetében a saját felvételi eljárásában alkalmazott speciális elbírálási szabályokat.
 2.  Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit.
 3.  Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd a felvételi jelentkezését. Az SNI tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha az SNI tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentését kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett – ennek az iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel a tanuló tudását, és bírálják el felvételi jelentkezését. Több továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola esetében ez intézményenként más és más lehet.
 4.  Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége lesz a központi írásbeli vizsga eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy az SNI tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.
 5.  A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba a középfokú iskolába adják be, amelyik számukra a legkényelmesebb (vizsgaszervező iskola). A vizsgaszervező iskola kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola). Éppen ezért nincs értelme annak, hogy az SNI tanuló a vizsgaszervező iskolától kérje a központi írásbeli vizsga alóli felmentést. A vizsgaszervező iskola a felmentést – az írásbeli vizsga eljárásának keretében – nem is adhatja meg.
 6.  Az Nkt 51. § (5) bekezdésében leírtak szerint a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz. Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor – a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó – kérelmet nyújthat be. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.
 7.  Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

– időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető.

– az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során.

– a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

 1.  A vizsgaszervező intézmények a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében rögzítik a vizsgán való részvétel tényét, a vizsga során a tájékoztató 7. pontjában részletezett speciális körülményeket, a vizsgaeredményeket, valamint elvégzik a vizsgaeredményeket tartalmazó értékelő lapok előállítását, kinyomtatását, hitelesítését.
 2.  A vizsgaeredményeket tartalmazó értékelő lap a valós tényeket rögzíti, nevezetesen azt, hogy a vizsgázó az általa elérhető maximális pontszámból hány pontot ért el. Célja, hogy a továbbtanulásra kiszemelt intézmény(eke)t a legteljesebb mértékben tájékoztassa a tanuló központi írásbeli vizsgán elért teljesítményéről, és a vizsga körülményeiről. Ennek megfelelően, ha a vizsgaszervező iskola a vizsgázó számára:

– többletidőt biztosít és/vagy

– a vizsgázó iskolai tanulmányai során használt, megszokott segédeszköz használatát biztosítja és/vagy

– a vizsgázót az értékelési rendszer egy részlete alól mentesíti, úgy a középfokú intézmények felvételi információs rendszere ezt az információt automatikusan rávezeti a tanuló értékelő lapjára.

 1. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezők esetében célszerű a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval ellátni a felvételi kérelem benyújtásakor. A felvételi eljárás során a középfokú intézmény igazgatója – a jogszabályban rögzített keretek betartása mellett, minden körülmény mérlegelésével – saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről. A jelentkezési lap mellé csatolt szülői kérelem és a szakértői vélemény számos olyan információt tartalmazhat, amely adott esetben befolyásolhatja azt, hogy a tanulót az adott középfokú iskola milyen képzésben tudja fogadni (pl. tankötelezettség teljesítésének módja; korrekciós javaslatok stb.). Amennyiben az iskola alapító okirata szerint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása feladatot ellátja és felveszi a tanulót, akkor az ellátást egyértelműen biztosítania kell.